Bulgarian Русский English начало контакти
свали нашата презентация
Цена:
 
Местоположение:

Тип имот:


Пълно корпоративно обслужване

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

 • Изготвяне на правни и счетоводни анализи на предприятия;
 • Избор на подходящата правно-организационна форма;
 • Регистрация и преструктуриране;
 • Пререгистрация и промени във фирмените регистри;
 • Увеличаване и намаляване на капитал;
 • Ликвидация и несъстоятелност;

СДЕЛКИ С ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ:

 • Корпоративно преструктуриране, обединение и оптимизиране;
 • Вливане, сливане, отделяне и разделяне на дружества;
 • Прехвърляне на дружествени дялове и акции;
 • Продажба и залог на предприятия;

ТЪРГОВСКИ И ГРАЖДАНСКИ СДЕЛКИ:

 • Вътрешни и международни сделки;
 • Лизингови сделки;
 • Консултантски договори;
 • Комисионни договори;
 • Договор за посредничество;
 • Договор за поръчка;
 • Договор за изработка;
 • Договор за стоителство;
 • Предварителни договори;
 • Договор за покупко продажба;
 • Договор за отдаване под наем;
 • Спедиционни договори;
 • Концесионни договори;
 • Търговско представителство;
 • Ценни книги;
 • Дистрибуция и франчайзинг;

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС:
Организационните форми за правене на бизнес са постановени от Търговския закона на Република България. “Търговец” по смисъла на закона е лице, което извършва търговски сделки по занятие и за печалба. Земеделците и специалистите със свободна професия (занаятчии, лекари, адвокати и др.) са изключени от обхвата на този закон.

      Видовете търговци са:

 • едноличен търговец (ЕТ).
 • събирателно дружество (СД).
 • командитно дружество (КД).
 • дружество с ограничена отговорност (ООД).
 • акционерно дружество (АД).
 • командитно дружество с акции (КДА).
 • кооперации.

Дружествата с ограничена отговорност, събирателните, акционерните, командитните, холдинговите дружества и кооперациите са юридически лица.
Клонът и представителството нямат юридическа самостоятелност. Търговците са регистрирани в Окръжния съд на базата на информация осигурена от съдружниците или от управителя. Тази информация касае собствеността, ръководството, капитала, предмета на дейност и други обстоятелства. Търговският регистър на Окръжния съд е публичен.

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - (ЕТ):
Личност извършваща дейност под правно организационна форма – Едноличен Търговец. Трябва да бъде регистриран в търговския регистър на съответния Окръжен съд.

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – (ООД):
Дружеството с ограничена отговорност е една от най-предпочитаните структури. То притежава няколко предимства:

 • изисква много нисък първоначален капитал - 5000лв.
 • съдружниците участват със свои собствени дялове в дружеството, които могат да се прехвърлят при конкретни условия.
 • съдружниците носят ограничена отговорност само за стойността на техните дялове.

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – (СД):
Две или повече лица могат да обединят усилия и правят заедно бизнес, като имат равни права в управлението и са отговорни за задълженията на компанията.

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО - (КД):
Разликата на командитното от събирателното дружество се изразява в това, че някои от съдружниците носят ограничена отговорност за задълженията на дружеството и съответно имат ограничени ръководни права.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – (АД):
Акционерното дружество може да бъде основано от едно или повече лица. Минималният капитал, които се изисква е 50 000 лв. Акциите могат да бъдат обикновени или привилигировани, на приносител или поименни. Акционерното дружество може допълнително да емитира акции, за да увеличи капитала си.
Акционерното дружество избира система на едностепенно или двустепенно управление. При едностепенната система управлението се извършва от Съвета на директорите, който периодично се отчита пред Общото събрание на акционерите. При двустепенната система на управление управителният съвет ръководи Дружествените дела по начин, направляван от Надзорния съвет. Годишният счетоводен отчет и баланса на Акционерното дружество трябва да бъдат заверени от експерт-счетоводител.

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ – (КДА):
Всъщност това е дружество, в което ограниченоотговорните съдружници имат собствени акции еквивалентни на тяхното участие в компанията. Тази форма е рядко използвана в практиката.

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И КЛОН:
Чуждестранно лице може да регистрира в България клон или търговско представителство, в случай че може да извършва стопанска дейност според собственото си законодателство. Клонът се регистрира в съответния по местонахождението му български окръжен съд.
Търговското представителство се регистрира в Българската търговско-промишлена палата.

Movie Presentation - Part 1, Part 2

News:

 • 11.09.2013
  ЕКОКАМПАНИЯ ЩЕ НАСЪРЧАВА КЪМ ПОЛЗВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ

 • 04.09.2013
  УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОСРЕДСТВА

 • 26.08.2013
  ПРОЕКТ ЗА 8 МЛН. ЛВ. ЩЕ ПОДОБРИ ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ПАРК „СТРАНДЖА”

  Currency rates:

  1.00 USD = GBP
  1.00 USD = EUR
  1.00 GBP = EUR
  1.00 BGN = GBP
  1.00 BGN = EUR
  1.00 BGN = USD
  Currency data courtesy coinmill.com

  British Embassy in Bulgaria
  Bulgarian Embassy in England

 •    © Temis Consulting 2006